*амкова програма за конкурентоспособност и иновации / CIP
1. Кратко описание

Програмата е създадена с оглед постигането на целите на Лисабонската стратегия. Основните цели на програмата са:
• Цел 1 – да повиши конкурентоспособността на предприятията и в частност на малките и средни предприятия
• Цел 2 – да насърчи всички форми на иновации, включително и на екоиновациите
• Цел 3 – да засили развитието на устойчиво, конкурентно и иновативно информационно общество
• Цел 4 – да насърчи енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми енергийни източници във всички сектори, включително и в транспорта

Подпрограми:
• Подпрограма за предприемачество и иновации
• Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии
• Интелигентна енергия за Европа

2. Бенефициенти

• Изследователски центрове
• Административни звена
• Малки и средни предприятия
• Агенции
• Търговски камари


3. Бюджет – 4.22 млрд. евро


4. Допълнителна информация

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm